views

ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติจากพายุในหลายจังหวัด ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในหลายท้องที่ไม่สามารถประกอบกิจการ และยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา กรมสรรพากรจึงได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่จังหวัด สระแก้ว อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน เชียงใหม่แพร่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี ระนอง

1. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54กรณีที่จะต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีสำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2562ที่ต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

2. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.94กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในเดือนกันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

3. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.53กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

4. ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30และ ภ.พ.36 และภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภธ.40 ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม สำหรับเดือนสิงหาคม 2562 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

5. ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามแบบ อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข กรณีที่ต้องเสียอากรตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

CR.แหล่งที่มาของข้อมูล www.rd.go.th

------------------

สำนักงานบัญชี พีทูพี โทร. 097 236 2994

บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

บทความที่น่าสนใจ