views

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนที่ต้องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสำคัญ


    เมื่อได้ ”จัดตั้งห้างหุ้นส่วน”แล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ “จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้าง” “จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา”


“จดทะเบียนแก้ไขวัตถุที่ประสงค์” “จดทะเบียนแก้ไขย้ายสำนักงานใหญ่” หรือตั้งหรือ “จดทะเบียนแก้ไขย้ายสำนักงานสาขา”  “จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน”  


“จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มทุน”  “จดทะเบียนแก้ไขลดทุน”  ของผู้เป็นหุ้นส่วนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนจำพวกของหุ้นส่วน เปลี่ยน “จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ” 


“จดทะเบียนแก้ไขข้อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ” และ “จดทะเบียนแก้ไขตราสำคัญของห้าง” รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ


จะต้องได้รับความยินยอมหรือตกลงจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือตามที่มีข้อสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนกำหนดไว้


แล้วนำความยินยอมหรือตกลง ไปจดทะเบียน ต่อนายทะเบียน โดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ขอจดทะเบียน


บทความที่น่าสนใจ